UVP ČR
 
 Informace o UVP ČR
   Co je UVP ČR
   Předmět činnosti
   Etický kodex
   Seznam členů
 
 Kontaktní údaje
 
 Legislativa
   Právní předpisy
   Normy
   TNI
 
 Bezpečnostní rada VP
   Doporučení BR
 
 Informace
   UVP radí
   Výkladové dokumenty

 

 Vzdělávání
   Standardy VP
   Učební texty
 
 Projekty
 
 Partnerství
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Základní  Právní předpisy vztahující se na konstrukci, výrobu,  uvádění na trh, servis a používání výtahů:

 

Právní předpisy:    
číslo předpisu/poslední změny název předpisu předmět úpravy příl.
zpr
bezpečnost práce
262/2006 Zákoník práce pracovněprávní vztahy, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §§ 101až 108  159
303/2013      
168/2002 Nařízení vlády o provozování dopravy dopravními prostředky požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů 127
361/2007 9/2013 Nařízení vlády, kterým se stanoví  podmínky ochrany zdraví při práci všeobecné podmínky k ochraně zdraví při práci  
378/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a zařízení požadavky na stroje, zařízení a nářadí používané při práci 115
309/2006225/2012 Zákon o dalších požadavcích BOZ požadavky na pracoviště a pracovní prostředky včetně odborné způsobilosti  160
101/2005 Nařízení vlády o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  
50/1978 Vyhláška ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice definování stupňů odborné způsobilosti (kvalifikace) pracovníků provádějících  obsluhu a činnosti na elektrických zařízeních 158
591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích požadavky bezpečnosti práce při práci na staveništích (montážních pracích)  
362/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky stanovení požadavků na BOZ při práci na pracovištích pokud leží výše nebo je pod nimi volná hloubka přesahující 1,5 m  149
201/2010 Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  povinnosti organizací k evidenci a ohlašování pracovních úrazů  170
495/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  
dozor a inspekce
251/2005 Zákon o inspekci práce kompetence Státního úřadu a oblastních inspektorátů inspekce práce 147
367/2011      
174/1968  Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce kompetence organizací státního odborného dozoru  148
341/2011      
19/1979  Vyhláška ČÚBP, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti definování VZZ, oprávnění, zkoušky, podmínky způsobilosti k provádění revizí a revizních zkoušek v působnosti SÚIP  
394/2003     114
73/2010 Vyhláška o vyhrazených elektrických zařízení, bližších podmínkách jejich bezpečnosti definování vyhrazených EZ, jejich zařazení do tříd a skupin 169
61/1988 Zákon o hornické činnosti, výbušni-nách a o státní báňské správě působnost a kompetence orgánů báňské správy (ČBÚ)  
18/2012      
392/2003 282/2007 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení při hornické činnosti požadavky na vyhrazená zdvihací zařízení v působnosti orgánů báňské správy  
219/1999 Zákon o ozbrojených silách ČR vymezení určených technických zařízení  
253/2012      
273/1999 Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení vymezení určených technických zařízení a provádění zkoušek  
Doprava
266/1994 Zákon o dráhách                            působnost a kompetence státního dozoru na dráhách  
102/2013      
100/1995 Vyhláška MD, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení definování UTZ, podmínky pro provoz, termíny revizí a zkoušek v působnosti ministerstva dopravy  
210/2006      
101/1995 Vyhláška MD, kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy podmínky způsobilosti k provádění revizí UTZ  
194/2005      
Technické požadavky na výrobky
27/2003 142/2008 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků 129
176/2008 Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků 163
229/2012       
17/2003  Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků 134
616/2006  Nařízení vlády o technických požadavcích z hlediska elektromagnetické kompatibility definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků 156
163/2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků 116
312/2005      
190/2002128/2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE posuzování vybraných stavebních výrobků označovaných značkou shody CE  
268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby požadavky na výstavbu včetně instalace výtahů v nové výstavbě a při stavebních úpravách  
20/2012      
398/2009 Vyhláška MMR o zabezpečení bezbariérového užívání staveb  požadavky na výtahy včetně jejich vybavení a značení ovládačů 166
202/1999 Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky požárních dveří definice požárních dveří a souvisejících výrazů z hlediska požární bezpečnosti, technické podmínky, značení 74
23/2008 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb instalace evakuačních výtahů  
272/2011 Nařízení vlády, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku (mj. ve stavbách pro bydlení)  
179/1997 Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CCZ vzor grafické podoby označení CCZ 17
585/2002      
291/2000 Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE vzor grafické podoby označení CE 90
Povinnosti a odpovědnost výrobce
22/1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky tvorba českých norem, povinnosti výrobců a dovozců, výkon státního zkušebnictví v oblasti posuzování shody   
100/2013     80
102/200118/2012 Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (Úplné znění 348/2004 Sb.) definování bezpečného výrobku a s tím spojené povinnosti dodavatelů 98
59/1998 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku definování výrobce, výrobku, vady výrobku, zproštění odpovědnosti 100
209/2000      
Metrologie
505/1990 Zákon  o metrologii úprava práv a povinností v oboru metrologie 68
18/2012      
262/2000 Vyhláška MPO, kterou se zajišťuje správnost měřidel a měření prováděcí vyhláška ke schvalování typů měřidel, jejich ověřování a kalibraci 86
229/2010      
345/2002 285/2011 Vyhláška MPO, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování druhový seznam stanovených měřidel 118
264/2000 Vyhláška MPO o základních měřících jednotkách jednotky SI a ostatní jednotky ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii  88
424/2009      
Ostatní předpisy
455/1991 Živnostenský zákon podmínky podnikání  
309/2013      
183/2006 Stavební zákon zákon o územním plánování a stavebním řádu 157
257/2013      
499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb rozsah dokumentace pro stavební řízení  
62/2013      
398/2001 Vyhláška MPSV o stanovení poplatků za činnosti organizací SOD poplatky za úkony ITI Praha 106
461/2013      

 

 

© UVP ČR, 2008