Zpět

Doporučení Bezpečnostní rady výtahového průmyslu při HK ČR č. 1/2005

k aplikaci jiného nápravného opatření k odstranění výskytu nebezpečné situace uvedené jako č. 40 v tabulce 1 ČSN EN 81-80, než je doplnění klece výtahu klecovými dveřmi

                                                                                                            (verze novelizovaná na úroveň 2005 )

Doporučení bylo vypracováno vzhledem k tomu, že v ČR, na rozdíl od Doporučení Evropské komise č. 95/216/ES, stále přetrvává snaha provozovatelů výtahů nahrazovat chybějící klecové dveře výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů aktivním optoelektronickým ochranným zařízením (známého jako infraclona, celoplošná clona atd.), které ale vykazuje tyto zásadní nedostatky:

    - nelze zcela zabránit poškození zdraví nebo majetku dopravované osoby při jakémkoliv dotyku s čelní stěnou šachty s přihlédnutím k nemožnosti bezpečného zastavení klece výtahu na dráze kratší než 250 až 300 mm narušením zóny detekce,

    - není možné odstranit zbytková rizika, jejichž míra ohrožení dopravovaných osob zůstává závažná,

    - k omezení těchto zbytkových rizik musí být provozovatelem výtahu provedena další ochranná opatření,

    - u dopravovaných osob tak může být vyvolán mylný dojem, že jsou tímto optoelektronickým ochranným zařízením dostatečně v kleci výtahu chráněni.

    S přihlédnutím k výše uvedenému Bezpečnostní rada výtahového průmyslu při HK ČR (BRVP HK ČR) použití tohoto řešení nedoporučuje a trvá, v souladu s Doporučením Evropské komise 95/216/ES rozpracovaným do EN 81-80 Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, na instalování klecových dveří, jako jediného technického řešení, které zcela odstraňuje výskyt nebezpečných situací souvisejících s absencí klecových dveří.

    V případě zcela výjimečného použití optoelektronického ochranného zařízení u klecí výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů, je toto zařízení možné instalovat podle BRVP HK ČR pouze při dodržení těchto podmínek:

    - zařízení bude instalováno výhradně na základě výsledků analýzy rizik v souladu s čl. 6.3 ČSN 27 4011 provedené nezávislým inspekčním orgánem,
    - ochranná opatření navržená provádějícím inspekčním orgánem podle čl. 7.1 d) ČSN 27 4007 budou provozovatelem realizována současně s instalací zařízení,

    - rychlost výtahu není větší než 0,71 m/s,

    - instalované optoelektronické ochranné zařízení bude odpovídat ČSN EN 61496-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky a ČSN EN 61496-3 Bezpečnost strojích zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR),

    - instalované optoelektronické ochranné zařízení bude umístěno tak, aby vodorovná vzdálenost aktivní zóny detekce byla co nejdále, nejméně však 60 mm od čelní stěny šachty,

    - aktivní zónou detekce bude vykryta plocha vstupního otvoru klece tak, aby systém reagoval na předměty minimálně o průměru 20 mm do výše 1 800 mm,

    Toto doporučení bylo vypracováno zejména pro varování vlastníků a provozovatelů výtahů před instalací zařízení, která nejen že výskyt nebezpečných situací neodstraňují, ale omezují je pouze okrajově.