Co je Unie výtahového průmyslu ČR

     Unie výtahového průmyslu ČR (dále jen UVP) je dobrovolným zájmovým sdružením subjektů působících v oblasti výtahového průmyslu, která zahrnuje výrobu, montáž, servis, opravy, modernizace a rekonstrukce výtahů, pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků, schodišťových výtahů a výtahových plošin pro dopravu sob s omezenou schopností pohybu, jejich částí a výbavy (dále jen zařízení). UVP ČR byla založena Českou asociací výrobců výtahů (ČAVV) a Českým sdružením pro výtahovou techniku (ČSVT) dne 3. listopadu 2005, jako jediný reprezentativní zástupce výtahového průmyslu ČR. UVP ČR je registrována podle zákona č. 89/2012 Sb

Předmět činnosti

    Cílem a účelem UVP ČR, jako reprezentativního sdružení podnikatelů v oblasti výtahového průmyslu ČR, je v souladu s veřejným zájmem a platnými právními předpisy, při plném respektování právní úpravy hospodářské soutěže v ČR a EU
- podporovat a chránit legitimní zájmy svých členů
- přispívat k rozvoji výtahového průmyslu v ČR, ke zvyšování kvality dodávaných zařízení výtahového průmyslu a provádění jejich servisu s cílem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů těchto zařízení
- dbát o vzájemné korektní vztahy mezi svými členy i vůči třetím osobám
- podporovat a rozšiřovat znalosti členů, jejich informovanost a odbornou přípravu s cílem důsledného dodržování platných právních předpisů v oboru podnikání

K dosažení těchto cílů bude UVP:

- platformou pro formulaci společných názorů a doporučení ke stimulaci zvyšování úrovně jakosti zařízení a služeb, stanovení nezbytných norem jakosti a podmínek technické politiky žádoucích z hlediska veřejného zájmu,
- spolupracovat se státními orgány, veřejnými institucemi a dalšími subjekty při shromažďování podkladů i formulaci návrhů technických norem a potřebných opatření,
- usilovat o rozvoj mezinárodní i regionální spolupráce ve vytčené oblasti technické normalizace, vč. převzetí a praktického uplatňování kompetencí potřebných pro prohlubování kvality výtahového průmyslu v ČR
- podporovat a iniciovat odborná školení pro mladé nastupující pracovníky vč. poskytování příležitostí odborného výcviku a utváření systému celoživotního odborného vzdělávání,
- dbát o žádoucí publicitu výtahového oboru,
- v zájmu zajištění bezpečného provozu dbát o soustavné zvyšování kvality služeb a výrobků poskytovaných svými členy,
- poskytovat svým členům informace o nových právních předpisech, technických normách, směrnicích EU, nových technických poznatcích a postupech, poznatcích vědy a techniky využitelných pro členy

Etický kodex - Pravidla a chování člena unie

Vstupem do Unie výtahového průmyslu ČR se člen zavazuje respektovat dále uvedená pravidla chování

Člen si je vědom toho, že má-li UVP splnit své úkoly při ochraně společných oprávněných zájmů, musí každý její člen dobré jméno UVP ČR chránit a její cíle a záměry podporovat.

Proto se členové UVP ČR zavazují:

1) Ve své podnikatelské činnosti řádně plnit převzaté závazky, respektovat platné právní předpisy, zejména právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže a proti nekalé soutěži, technické předpisy, české technické normy a ostatní normativní dokumenty výtahového průmyslu, jakož i zásady poctivého obchodního styku. Člen proto:
    - nepoužije v konkurenční soutěži nečestné prostředky, vede ji korektně a zákazníky získává kvalitou svých výrobků a služeb
    - v zájmu bezpečnosti dodržuje odpovídající požadavky technických norem a nevyhýbá se své zákonné odpovědnosti
    - považuje za nevhodné užívat nekalých postupů k zainteresování zaměstnanců jiného člena UVP ČR či při získávání zaměstnanců zveřejňovat mzdové podmínky

2) Jako člen UVP ČR

    - poskytovat UVP oprávněně vyžadované informace a řádně plnit i své další závazky vůči UVP, aktivně se podílet na činnosti jejích orgánů a respektovat jimi přijatá rozhodnutí
    - dbát o dobré jméno UVP ČR a její propagaci
    - na jednání orgánů UVP dbát na dodržování platných pravidel hospodářské soutěže

    Člen si je vědom toho, že jeho jednání podle těchto Pravidel chování může být posuzováno Prezidiem UVP ČR na základě stanov, a podrobí se jejím rozhodnutím. Podnikatelská samostatnost člena, včetně jeho práva na členství v UVP rezignovat, tím není dotčena.