Zpět

Splňuje Vaše servisní firma základní požadavky ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů ?

Výtahy, jako technické zařízení s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika, musí být udržovány v dobrém provozním stavu prostřednictvím smluvně zajištěné servisní firmy. Po podpisu smlouvy má servisní firma prokazatelně informovat protistranu o své odbornosti a o naplnění dalších podmínek uvedených v 4.4.1 ČSN 27 4002. Čemu tedy věnovat pozornost, když odpovědnost za provoz výtahu je vždy na majiteli výtahu?

Odborností servisní firmy se rozumí, že zejména má:

    - dostatečný počet odborně zdatných servisních pracovníků (1 pracovník na 50 – 90 výtahů) a zkušebních techniků (1 technik na 350 – 500 výtahů) spolu se zavedením a udržováním systému jejich zaškolování a dalšího vzdělávání;
    - vypracovaná pravidla a postupy pro řádný výkon servisu včetně směrnic se stanovením pravomocí a odpovědnosti a způsob zajištění vnitřních kontrol spolu s odpovídajícím vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen;
    - ve vlastnictví minimálně: platné technické předpisy a české technické normy vztahujících se k výkonu činnosti; má uzavřené přiměřené pojistné krytí možných škod vzniklých následkem své činnosti; má stálý dispečink dosažitelný 24 hodin denně po celý rok a řešenou ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.

Základními povinnostmi servisní firmy při řádném provádění servisu jsou zejména:

    - vypracovat přiměřený plán pravidelné preventivní údržby s uvážením všech předvídatelných poruch (zneužití, špatné zacházení, poničení atd.) s minimalizací času, kdy je výtah mimo provoz
    - ověřovat technický stav výtahu a jeho bezpečnost prováděním všech předepsaných úkonů a činností v ČSN 27 4002 a tyto zaznamenávat do příslušných dokumentů
    - informovat majitele/provozovatele výtahu o každém nutném zásahu, který vyplývá ze zjištěného výskytu nebezpečných situací nebo z analýzy provozních rizik nebo ze závažného poruchového stavu. V případě vzniku vážného ohrožení bezpečnosti dopravovaných osob bezodkladně navrhnout majiteli nebo provozovateli odstavení výtahu z provozu až do odstranění nebo omezení tohoto stavu

Zpět