Zpět

Jaké jsou povinnosti majitele budovy při zajištění bezpečnosti výtahů ?

         Pomineme-li oblast pracovněprávních vztahů (zákon č. 309/2006 Sb.), vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu z § 415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Jednoznačný právní závěr k tomuto ustanovení je ten, že „kdo nerespektuje ustanovení českých technických norem, nepředchází škodám“. A právě české technické normy jsou jediné, které řeší otázky spojené s povinnostmi zajišťujícími bezpečný provoz výtahů. Jaké jsou základní povinnosti, které by měl majitel budovy respektovat, aby výše uvedenému ustanovení vyhověl?

Jsou to:

    - udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy
    - udržovat dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu, po každém vyprošťovacím zásahu (pokud jej neprovádí servisní firma), po vyřazení výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu (6 měsíců) a před jeho opětovným uvedením výtahu do provozu
    - zajistit servisní firmě průběžný bezpečný a volný přístup do pracovních prostor s tím, že klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) budou trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a jsou používány pouze pro vstup oprávněných osob
    - zajistit podmínky pro vykonání odborných zkoušek, provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007, vzít v úvahu zjištěná provozní rizika výtahu a tyto co nejrychleji odstranit čímž se zbaví následků z obecné odpovědnosti za škody
    - zajistit předepsané osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu
    - zajistit vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že výkon této činnosti je smluvně zajištěn jinými osobami než je servisní firma, zajistit jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou
    - zajistit trvalé umístění a zřetelnou čitelnost jména a telefonního čísla servisní firmy  na viditelném místě pro uživatele výtahu

 

Zpět