Zpět

Instalace nových výtahů do existujících šachet a prováděná podstatných změn výtahů v rámci odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů podle ČSN EN 81-80

Odstraňování zjištěných provozních rizik na dříve instalovaných výtazích, která vyvolávají nebezpečné situace ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků, majetek a životní prostředí, je možné provádět:

    1. výměnou stávajícího výtahu za výtah nový, nebo

    2. realizací odpovídajících podstatných změn výtahu, tedy nápravných opatření odstraňujících zjištěná provozní rizika, které je možné provádět buď současně nebo postupně,

vždy podle rozhodnutí vlastníka výtahu/budovy.

    Jak výměna stávajícího výtahu výtahem novým, tak provádění podstatných změn výtahu jsou však provázeny problémy souvisejícími s rozměry a provedením stávající šachty výtahu, do které je nová technika instalována. Pro správné pochopení této problematiky je limitní skutečnost, že tzv. „stanovenými výrobky“, tedy výrobky určenými k posuzování shody podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., v platném znění (dále jen NV č. 27/2003 Sb.), jsou pouze výtah a jeho bezpečnostní komponenty, nejsou to v žádném případě šachta a strojovna výtahu.

Pokud se vlastník výtahu/budovy rozhodne pro:

    1. dodání nového výtahu, musí tento vždy splňovat požadavky přílohy 1 NV č. 27/2003 Sb. Nejlepším průkazem je konstatování, že dodávané zařízení splňuje odpovídající požadavky harmonizované ČSN EN 81-1, 2, která vlastně rozpracovává obecné požadavky přílohy 1 NV č. 27/2003 Sb. na konkrétní technická řešení.

    2. realizaci podstatných změn výtahu, měly by tyto být provedeny podle ČSN 27 4011 s využitím nápravných opatření uvedených v ČSN EN 81-80. ČSN EN 81-80 pak jednoznačně požaduje při odstraňování valné většiny zjištěných provozních rizik uplatnit opět požadavky ČSN EN 81-1, 2.

    Kruh se takto uzavírá a v obou případech by se měl dostat výtah na úroveň bezpečnosti odpovídající současnému stupni technického poznání v tomto oboru. Odpovědnost za tyto dodávky je zcela na straně dodavatele, nerozhodno zda nového výtahu nebo podstatných změn.

    ČSN EN 81-1, 2 však neobsahuje pouze požadavky na výtah a jeho bezpečnostní komponenty, ale obsahuje rovněž části 5 Šachta a 6 Strojovna a prostor pro kladky. Zde jsou uvedeny požadavky na jejich provedení tak, aby nově instalovaná technika mohla být bezpečně provozována. Provedení některých stávajících šachet přináší dva základní problémy. Oba jsou svázány s nevyhovující úrovní bezpečnosti, která je požadována ČSN EN 81-1, 2. Jedná se o:

    a) nedostatečné bezpečnostní rozměry v horní části šachty a v prohlubni, kde hrozí riziko sevřen servisních a inspekčních pracovníků (viz riziko 14 ČSN EN 81-80), a dále o

    b) perforované opláštění šachty, k jehož skutečnému provedení se může vázat více rizik s vysokou úrovní ohrožujících jak bezpečný provoz výtahu, tak osoby nacházející se v blízkosti šachty (viz rizika 6, 7, 33 ČSN EN 81-80).

K tomu:

    a) Případ nedostatečných bezpečnostních rozměrů koncových poloh šachty existujících budov je ošetřen bodem 2.2 přílohy 1 NV č. 27/2003 Sb. tak, že každý členský stát EU rozhodne, jaká technická řešení považuje za bezpečná, a tedy uplatnitelná na svém území po jeho předchozím souhlasu.

    V ČR byla tato problematika vyřešena změnou Z1 ČSN 27 4011, která stanovuje minimální požadavky na zajištění bezpečného pohybu servisních a inspekčních pracovníků v rámci svého pracovního výkonu v krajních polohách šachty výtahu při jejích nedostatečných bezpečnostních rozměrech. Nabytí její platnosti k 1.3.2008 zcela změnilo postup posuzování nových výtahů instalovaných do existujících budov, kde bezpečnostní rozměry krajních poloh šachty výtahu neodpovídají požadavkům ČSN EN 81-1, 2, jak je uvedeno v horní části připojené přehledové tabulky. Rozhodujícím pro uplatnění změny Z1 ČSN 27 4011 je datum uzavření kontraktu na dodávku výtahu, kdy předmětnou změnu lze uplatnit až u kontraktů uzavřených po nabytí její platnosti. Tím, že uplatněním změny dochází k naplnění čl. 2.2 přílohy 1 NV č. 27/2003 Sb., musí instalovaný výtah posoudit autorizovaná osoba, dodavatel vydat ES prohlášení o shodě a připojit označení shody CE.

    Odpovědnost za dodání technického řešení v souladu se změnou Z1 ČSN 27 4011 v případě nedostatečných bezpečnostních rozměrů koncových poloh šachty existující budovy je tak opět na dodavatelských firmách.

    b) Případ neodpovídajícího perforovaného opláštění šachty výtahu v existující budově je řešen uplatněním ČSN EN ISO 13857 (obsahuje dříve platnou ČSN EN 294). Tato norma stanovuje bezpečné vzdálenosti pohybujících se částí v závislosti na velikosti otvorů perforovaného ohrazení. Zda budou nápravná opatření k odstranění rizik, vyplývajících z nedostatečné vzdálenosti nebo i výšky ohrazení, provedena v potřebném rozsahu, nebo výtah nadále provozován s přetrvávajícími riziky, je vždy v odpovědnosti vlastníka výtahu/budovy. Pokud bude jeho rozhodnutím v této věci „úpravy opláštění šachty prozatím neprovádět“, měla by dodavatelská firma vzít v úvahu platnost čl. 5.2 ČSN 27 4011 a svoji nabídku formulovat tak, aby unesla svoji odpovědnost za nezhoršení bezpečnostního stavu oproti stavu původnímu u změn provedených podle písm. a) až c) čl. 4.1 ČSN 27 4011. Stejné je to i s jinými provozními riziky zjištěnými na šachtě nebo ve strojovně výtahu. Autorizovaná osoba následně uvede v části Inspekční zprávy netýkající se dodavatele výtahu nebo podstatných změn, nakolik byla rizika související se šachtou nebo strojovnou výtahu odstraněna.

ZÁVĚR

    Připojená přehledová tabulka byla vypracována pro informaci dodavatelským firmám, autorizovaným osobám, dozorovému orgánu ČOI a vlastníkům výtahů/budov o postupech vedoucích k naplnění principů prováděcího předpisu NV č. 27/2003 Sb. v případech instalování nových výtahů do existujících budov, nebo provádění podstatných změn výtahů směřujících ke zvýšení dřívější technické úrovně výtahu na současnou úroveň považovanou výše uvedenými předpisy za bezpečnou. Snahou bylo podat ucelenou informaci o tom, jaké modifikace odstraňování zjištěných provozních rizik vlastně přicházejí v úvahu, jaké požadavky by měl nově dodávaný výtah nebo provedené podstatné změny splňovat, kdo by jej měl posoudit před předáním zákazníkovi, jak by měl být odpovídající výtah označen a jak je rozdělena odpovědnost zúčastněných stran v těchto případech.

UVP ČR, 2008-10-29

Zpět