Zpět

DK5 26-004-H HS Elektromechanik pro TZ-UVP

 HODNOTÍCÍ STANDARD

NÁZEV

HODNOTÍCÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 5 „ELEKTROMECHANIK  PRO TZ“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

26-004-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů a Technik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Montér výtahů“, „Montér výtahů specialista“ a „Servisní pracovník je součástí úplné kvalifikace „Mechanik výtahů

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Servisní pracovník“ a „Odborný servisní pracovník“ je součástí úplné kvalifikace Technik výtahů

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

Sektorová rada průřezová, Sektorová rada elektrotechnická, Sektorová rada energetiky, Elektrotechnický svaz český, Unie výtahového průmyslu ČR, NÚOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

Elektrotechnický svaz český

OBSAH STANDARDU

Část A.  Kritéria a způsoby hodnocení (str. 2)

 

Část B.  Pokyny pro realizaci zkoušky (str. 8)

 

Příloha č. 1 Vzor protokolu o zkoušce (str. 11)

 

Příloha č. 2 Vzor záznamu o průběhu zkoušky (str. 12)

 

Příloha č. 3 Vzor osvědčení o získání dílčí kvalifikace (str. 15)

SCHVÁLENO

ESČ

Na zasedání Presidiální rady ESČ dne 27. února 2008

UVP ČR

Ve zkráceném řízení dne 28. května 2008

SEKTOROVÁ RADA  PRŮŘEZOVÁ

Na zasedání SR průřezové dne 12. března 2008

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

VÝŠE ÚHRADY ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 8 000 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

DOBA PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU A DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky týkající se občerstvení a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

PLATÍ OD

 

HODNOTÍCÍ STANDARD

Dílčí kvalifikace DK 5

ELEKTROMECHANIK PRO TZ

kvalifikační úroveň 3

A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ POTŘEBNÝCH ODBORNÝCH ZPŮSOBILOSTÍ (dále jen kompetencí)

1.     A.1.E.1.1.800 Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Uvést základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud

Splnění kritéria

Samostatné uvedení a vysvětlení základních pojmů a vztahů (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník), jednotky elektrických veličin v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

b)      Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů

Splnění kritéria

Vysvětlení principů řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony) v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně nad schématy

c)      Popsat rozdělení a značení elektrických sítí

Splnění kritéria

Uvedení a charakteristika druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně nad schématy

d)      Popsat způsoby označení vodičů a svorek

Splnění kritéria

Uvedení přehledu značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně, písemně a graficky

e)      Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu

Splnění kritéria

Vysvětlení účelu a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

2.     A.1.E.1.1.801 Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení

Splnění kritéria

Vysvětlení, co se rozumí obsluhou a co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

b)      Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí

Splnění kritéria

Vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postup v souladu  s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

c)      Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím

Splnění kritéria

Vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu  s požadavky českých technických norem..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

d)      Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí

Splnění kritéria

Vysvětlení pojmu „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu  s požadavky českých technických norem..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

Je třeba splnit všechna kritéria.

  

3.     A.1.E.1.1.802 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Uvést prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci

Splnění kritéria

Uvedení jednotlivých prostředků základní ochrany (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje), vysvětlení účelu,  funkce a uplatnění prostředků základní ochrany v souladu  s požadavky českých technických norem..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

b)      Uvést prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci

Splnění kritéria

Uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí), vysvětlení účelu,  funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše v souladu  s požadavky českých technických norem..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

c)      Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem

Splnění kritéria

Uvedení typických ochranných opatření (vhodné kombinace prostředku pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) v souladu  s požadavky českých technických norem..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

d)      Uvést meze dovolených dotykových napětí

Splnění kritéria

Uvedení hodnot mezí dovolených dotykových napětí v prostorech normálních, nebezpečných a zvlášť nebezpečných v souladu  s požadavky českých technických norem..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

e)      Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití

Splnění kritéria

Nakreslení schéma zapojení proudového chrániče a vysvětlení jeho funkce, uvedení příkladů použití v elektrických instalacích v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně nad schématem

f)        Uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů

Splnění kritéria

Uvedení jednotlivých tříd ochrany elektrických předmětů, základní charakteristiky elektrických zařízení podle tříd ochran v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

Je třeba splnit všechna kritéria.

  

4.     C.6.E.1.1.012 Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Uvést základní zásady pro dimenzování vedení

Splnění kritéria

Uvedení základních zásad pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů a charakteru zátěže a na dovolený úbytek napětí v souladu  s požadavky českých technických norem..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně s využitím ČSN

b)      Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům

Splnění kritéria

Vysvětlení účelu jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe v souladu  s požadavky českých technických norem..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně s využitím ČSN

c)      Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení

Splnění kritéria

Uvedení  způsobů spojování vodičů, provedení prostupů vedení zdmi a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, kladení pohyblivých přívodů v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

d)      Uvést hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

Splnění kritéria

Uvedení hlavních zásad pro montáž a zapojení domovních a průmyslových zásuvek a vidlic v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povolena je 1 nepřesnost.

Ústně i písemně

e)      Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů

Splnění kritéria

Uvedení tří druhů pohyblivých přívodů (pevně připojené, oddělovací, prodlužovací) a jejich provedení v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povolena je 1 nepřesnost.

Ústně i písemně

Je třeba splnit všechna kritéria.

  

5.     A.1.E.1.1.803 Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Vysvětlit princip působení LPS

Splnění kritéria

Uvedení příkladů škod a ztrát způsobených úderem blesku, vysvětlení principu působení LPS (vnější a vnitřní systém ochrany před bleskem, jímací soustava, soustava svodů, uzemňovací soustava) v souladu  s požadavky českých technických norem a s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 3 nepřesnosti.

Ústně i písemně

b)      Popsat princip ochrany elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky bleskového proudu

Splnění kritéria

Vysvětlení vzniku a působení elektromagnetického impulzu vyvolaného bleskem, uvedení příkladů citlivých elektronických prvků a způsobů ochrany těchto zařízení před škodlivými účinky elektromagnetického impulzu (pospojování, stínění, přepěťové ochrany) v souladu  s požadavky českých technických norem a s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 3 nepřesnosti.

Ústně i písemně

Je třeba splnit všechna kritéria.

  

6.     A.1.E.1.1.090 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Orientovat se v technické dokumentaci zařízení a přístrojů

Splnění kritéria

Uvedení druhů technické a elektrotechnické dokumentace (technická zpráva, situace, dispozice, stavební výkres, instalační výkres, schéma propojení rozváděčů, jednopólové schéma rozvaděčů, zapojovací schéma, liniové schéma), vysvětlení k jakému účelu slouží a co obsahují v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o..

Povoleny jsou 4 nepřesnosti.

Ústně i písemně nad technickou dokumentaci

b)      Rozlišovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů, obvodových prvků a součástek

Splnění kritéria

Čtení elektrotechnických schémat, identifikace elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů, obvodových prvků a součástek v souladem s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně nad technickou dokumentaci

c)      Stanovit v souvislostech odpovídající charakteristiky u schematických značek obvodových prvků a součástek

Splnění kritéria

Vyhledání vhodné součástky v katalogu pro použití v určeném obvodu předložené elektrotechnické dokumentace.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně nad technickou dokumentací a katalogem součástek

d)      Orientovat se ve znázorněných elektrických obvodech způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat

Splnění kritéria

Orientace v předloženém elektrickém obvodu, navržení potřebných měření a určení měřicích míst v souladem s el. schématem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

  

7.     A.2.E.1.1.909 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Plánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a výsledku předchozích činností

Splnění kritéria

Návrh opatření k zajištění bezpečnosti práce, určení postupu prací v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

b)      Určit pro každou pracovní činnost nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál

Splnění kritéria

Určení potřebného materiálu, nářadí, měřicích přístrojů a pomůcek dle druhu a rozsahu pracovní činnosti v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

  

8.     A.4.E.1.1.004 Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Měřit a diagnosticky vyhodnocovat elektrická a elektronická zařízení

Splnění kritéria

Znalost metod měření běžně užívaných v dílenské nebo laboratorní praxi při diagnostice elektrických obvodů, volba vhodné měřicí metody, sestavení měřicích obvodů, odečítání a vyhodnocování údajů z měřicích přístrojů v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu, zvolit a zdůvodnit metodu měření, odečítat údaje o měřených veličinách.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

b)      Volit vhodné měřicí metody a přístroje

Splnění kritéria

Znalost vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, volba odpovídajících měřicích přístrojů v závislosti na metodě a charakteru měření, ověření správné činnosti měřicích přístrojů v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Postačuje předvést požadované kompetence pro jednu měřicí metodu. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

c)      Zpracovat naměřené hodnoty

Splnění kritéria

Přehledné zobrazení naměřených hodnot v tabulce nebo grafu, interpretace naměřených výsledků v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Požaduje se zpracování a interpretace výsledků měření z kritérií 8a) a 8b). Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

  

9.     A.6.E.1.1.506 Diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Charakterizovat závadu a rozhodnout o postupu opravy

Splnění kritéria

Identifikace druhu a místa poruchy na základě prohlídky, zkoušky a provedených měření a  stanovení postupu opravy v souladu s návodem k používání.

Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

b)      Provádět profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu

Splnění kritéria

Provedení profylaktické kontroly a kontroly bezpečnosti provozovaného technického zařízení v souladu s dokumentací, doporučením výrobce a příslušnými českými technickými normami.

Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

  

10. A.8.E.1.1.012 Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Zadokumentovat změny na zařízení a popsat provedené pracovní úkony

Splnění kritéria

Zaznamenání změny provedené na zařízení do provozní dokumentace, uvedení provedených pracovních úkonů do výkazu práce.

Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

b)      Provádět kontroly elektrických zařízení v rozsahu návodu k použití nebo stanoveném příslušnými ČSN nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy

Splnění kritéria

Praktické provedení kontroly předloženého technického zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti ve stanoveném rozsahu v souladu s českými technickými normami.

Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

11. C.1.E.1.1.093 Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Upravovat konce vodičů, zhotovovat formy a svazky

Splnění kritéria

Praktické předvedení úpravy konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolování konců pevných vodičů pro zapojení do zásuvky v domovní instalaci, zhotovení jednoduchého svazku vodičů pro instalaci v rozváděči v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o..

Postačuje předvést požadované kompetence pro jedno z uvedených zadání.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

b)      Demontovat a sestavovat běžné elektromechanické mechanizmy

Splnění kritéria

Praktické předvedení demontáže a sestavení předloženého elektromechanického mechanizmu technického zařízení v souladu s návodem k používání.

Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

c)      Demontovat a nahrazovat elektronické obvody pro měření a regulaci technických zařízení

Splnění kritéria

Demontáž a náhrada elektronického obvodu technického zařízení v souladu s dokumentací a pokyny výrobce.

Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení.

Praktické předvedení s ústním i písemným vysvětlením

U kritérií a), b), c), d) postačuje předvedení jednoho z těchto kritérií, přičemž se při zadání přihlíží k odbornému zaměření žadatele.

 

12. B.7.E.1.1.001 První pomoc při úrazu elektrickou energií

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Popsat účinky elektrického proudu na člověka

Splnění kritéria

Uvedení příkladů přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Ústně i písemně

b)      Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem

Splnění kritéria

Znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem, specifické následky výboje na organizmus, určení priorit při ošetření v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povolena je 1 nepřesnost.

Ústně i písemně

c)      Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Splnění kritéria

znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) v souladu s obsahem  publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.

Povolena je 1 nepřesnost.

Ústně i písemně

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

B. POKYNY PRO REALIZACI ZKOUŠKY

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Uchazeč předloží přihlášku ke zkoušce, občanský průkaz či jiný doklad osvědčující jeho totožnost, doklad o splnění vstupních požadavků, doklad o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrických zařízeních. Svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Vstupní požadavky – minimální úroveň je dána základním vzděláním a získáním základní dílčí kvalifikace „Montér výtahů“ podle zákona č. 179/2006 Sb., nebo středním vzdělání technického směru s výučním listem nebo maturitní zkouškou.

Úroveň získaných znalostí a dovedností elektromechanika pro TZ bude ověřována zkouškou.

Zkušební úkoly se stanoví tak, aby byly ověřeny všechny kompetence uvedené v části A:

  1. Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

2.      Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

3.      Ochrana před úrazem elektrickým proudem

4.      Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

5.      Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

6.      Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

7.      Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení

8.      Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

9.      Diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

10.  Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

11.  Provádění přípravných činností, při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

12.  První pomoc při úrazu elektrickou energií

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací uchazečem.

Výsledné hodnocení

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před autorizovaným zástupcem právnické osoby. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Pro zápis hodnocení jednotlivých úkolů lze použít různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Konečné hodnocení uchazeče probíhá na základě těchto návrhů podle § 18 odst. 7 zákona č. 179/2006 Sb.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat a náležitě doložit následující požadavky na odbornou způsobilost k výkonu zkoušky k ověření odborné způsobilosti dílčí kvalifikace „Elektromechanik pro TZ“:

§        mít strukturu dávající důvěru zainteresovaným stranám v jeho odbornou způsobilost, nestrannost a integritu;

§        disponovat souborem postupů, zdrojů a vybavení k výkonu zkoušek odborné způsobilosti uchazečů z kompetencí pro dílčí kvalifikaci „Elektromechanik pro TZ“ včetně vydání výsledného dokumentu potvrzujícího dosažení úrovně požadované dílčí kvalifikace;

§        zaměstnávat nebo smluvně mít zabezpečen dostatek osob s potřebnou odbornou kvalifikací, technickými znalostmi a zkušenostmi, které vyžaduje ověřování znalostí a dovedností uchazečů.

Odborná kvalifikace osob zabezpečujících výkon zkoušky musí být nejméně

a)    Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů 26 a min. 5 roků praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro výkon činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem, nebo revizí elektrických zařízení, nebo státního odborného dozoru, nebo funkce učitele odborného výcviku v elektrotechnice.

b)   Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a min. 3 roky praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro výkon činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem, nebo revizí elektrických zařízení, nebo státního odborného dozoru, nebo funkce učitele elektrotechnických odborných předmětů.

Další požadavky:

Osoby podílející se na přezkušování, které nemají pedagogické vzdělání nebo pedagogickou praxi, musí absolvovat přípravu zaměřenou na uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání nebo přípravu zaměřenou na základy pedagogického minima s těžištěm v problematice zkoušení v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Základním předpokladem pro udělení autorizace žadateli je zvládnutí práce na PC a internetu. Uvedené dovednosti se dokládají zpracováním žádosti o udělení autorizace v elektronické formě na www.mpo.cz.

Požadavky na materiálně-technické zázemí autorizované osoby

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

-        české technické normy z oblasti elektrotechniky a publikace z knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.“;

-        prostory pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení;

-        části, díly, montážní materiál a mechanizmy potřebné pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení;

Rozsah montážních nástrojů a dalších prostředků potřebných pro řádný výkon zkoušky, včetně jejich zajištění je upřesněn prováděcím předpisem Elektrotechnického svazu českého ESČ, který na požádání poskytne ESČ nebo Unie výtahového průmyslu ČR.

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Výše úhrady za zkoušku

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 8 000 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

Autorizující orgán

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vazba na povolání

Mechanik výtahů a Technik výtahů

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název ÚK

integrovaná

Mechanik výtahů

integrovaná

Technik výtahů

 

Hodnotící standard byl zpracován ve spolupráci s následujícími sektorovými radami a zástupci následujících institucí:

-        Sektorová rada průřezová,

-        Sektorová rada elektrotechnická,

-        Sektorová rada energetiky

-        Elektrotechnický svaz český,

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR.

Příloha č. 1

Vzor PROTOKOLU O ZKOUŠCE dílčí kvalifikace „ELEKTROMECHANIK PRO TZ“

Autorizovaná osoba:                                                                             Čj.:

P R O T O K O L   O   Z K O U Š C E

vykonané v souladu s § 17 a § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání) a provedené v souladu s hodnotucím standardem dílčí kvalifikace č. 6 „Elektromechanik pro TZ“

Druh zkoušky

 

Řádná zkouška

 

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:    

r.č.:    

Datum vykonání zkoušky:

OBSAH A ROZSAH ZKOUŠKY

Obsahem vykonané zkoušky bylo ověření odborných znalostí a dovedností vztahujících se k dílčí kvalifikaci ELEKTROMECHANIK PRO TZ“ v rozsahu uvedeném v ZÁZNAMU o průběhu zkoušky čj.: …………………., který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

CELKOVÝ  VÝSLEDEK  ZKOUŠKY uchazeče

                       VYHOVĚL                     NEVYHOVĚL v kompetencích č. ......................................................

                                     (nehodící se škrtnout)

PRŮBĚH ZKOUŠKY

Připojením svých podpisů zkoušející a uchazeč potvrzují, že průběh zkoušky odpovídal nárokům stanoveným hodnotícím standardem a hodnocení odborné způsobilosti u jednotlivých odborných způsobilostí (kompetencí) bylo objektivní.

 

 

                ………………………………………..                              …………………………………….

                               (zkoušející)                                                                                                  (uchazeč)

Námitky uchazeče k průběhu zkoušky:

 

Autorizovaná osoba bude písemným sdělením informovat uchazeče o výsledku zkoušky a případném termínu vykonání opakované zkoušky do 5 dnů od vykonání zkoušky. V případě úspěšného vykonání zkoušky obdrží uchazeč ve výše uvedené lhůtě rovněž osvědčení podle § 19 zákona č. 179/2006 Sb.

V …………………………..   Dne ……………………………

Příloha č. 2

Vzor ZÁZNAMU O PRŮBĚHU ZKOUŠKY dílčí kvalifikace „ELEKTROMECHANIK PRO TZ“

Autorizovaná osoba:                                                                             Čj.:

ZÁZNAM O PRŮBĚHU ZKOUŠKY

 

Řádná zkouška

 

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:  

Datum narození:               

Datum vykonání zkoušky:  

číslo

JEDNOTLIVÉ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (kompetence)                                                                                           

Hodnocení

1

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

a)  uvést základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud

Ano

Ne

b)  popsat rozdělení a značení elektrických sítí

Ano

Ne

c)  popsat způsoby označení vodičů a svorek

Ano

Ne

d)  Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu

Ano

Ne

2

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

a)  vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení

Ano

Ne

b)  popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí

Ano

Ne

c)  popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím

Ano

Ne

d)  popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí

Ano

Ne

3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

a)  uvést prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci

Ano

Ne

b)  uvést prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci

Ano

Ne

c)  uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem

Ano

Ne

d)  uvést meze dovolených dotykových napětí

Ano

Ne

e)  vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití

Ano

Ne

f)    uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů

Ano

Ne

4

Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

a)  uvést základní zásady pro dimenzování vedení

Ano

Ne

b)  vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům

Ano

Ne

c)  popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení

Ano

Ne

d)  uvést hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

Ano

Ne

e)  Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů

Ano

Ne

5

Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

a)  vysvětlit princip působení LPS

Ano

Ne

b)  popsat princip ochrany elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky bleskového proudu

Ano

Ne

               

 

6

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

c)  orientovat se v technické dokumentaci zařízení a přístrojů

Ano

Ne

d)  rozlišovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů, obvodových prvků a součástek

Ano

Ne

e)  stanovit v souvislostech odpovídající charakteristiky u schematických značek obvodových prvků a součástek

Ano

Ne

f)    orientovat se ve znázorněných elektrických obvodech způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat

Ano

Ne

7

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení

a)  plánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a výsledku předchozích činností

Ano

Ne

b)  určit pro každou pracovní činnost nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál

Ano

Ne

8

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

a)  měřit a diagnosticky vyhodnocovat elektrická a elektronická zařízení

Ano

Ne

b)  volit vhodné měřicí metody a přístroje

Ano

Ne

c)  zpracovat naměřené hodnoty

Ano

Ne

9

Diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

a)  charakterizovat závadu a rozhodnout o postupu opravy

Ano

Ne

b)  provádět profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu

Ano

Ne

10

Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

a)  zadokumentovat změny na zařízení a popsat provedené pracovní úkony

Ano

Ne

b)  provádět kontroly elektrických zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy

Ano

Ne

11

Provádění přípravných činností, při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

a)  upravovat konce vodičů, zhotovovat formy a svazky

Ano

Ne

b)  demontovat a sestavovat běžné elektromechanické mechanizmy

Ano

Ne

c)  demontovat a nahrazovat elektronické obvody pro měření a regulaci technických zařízení

Ano

Ne

12

První pomoc při úrazu elektrickou energií

a)  popsat účinky elektrického proudu na člověka

Ano

Ne

b)  popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem

Ano

Ne

c)  popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Ano

Ne

Poznámky:

 

 

 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ

HODNOCENÍ

(nehodící se škrtnout a v případě nevyhovění uvést důvody)

1

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Vyhověl

Nevyhověl

2

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Vyhověl

Nevyhověl

3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Vyhověl

Nevyhověl

4

Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

Vyhověl

Nevyhověl

5

Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

Vyhověl

Nevyhověl

6

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Vyhověl

Nevyhověl

7

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení

Vyhověl

Nevyhověl

8

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Vyhověl

Nevyhověl

9

Diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

Vyhověl

Nevyhověl

10

Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

Vyhověl

Nevyhověl

11

Provádění přípravných činností, při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

Vyhověl

Nevyhověl

12

První pomoc při úrazu elektrickou energií

Vyhověl

Nevyhověl

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČE                                               VYHOVĚL                  NEVYHOVĚL              

 

                                                                                                       (nehodící se škrtnout)

 

ÚDAJE O ZKOUŠEJÍCÍCH OSOBÁCH

 

Jméno zkoušejícího

Zkoušku provedl u kompetencí č.

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

V Praze dne: ..................................

Vyjádření uchazeče:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Příloha č. 3

Vzor OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

1. strana formuláře

 

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

Autorizovaná osoba:                                                        

 

………………………………………………………….……… Číslo autorizace …………………..………….

……………………………………………………………………………………………………………

(obchodní firma nebo název, sídlo a číslo autorizace autorizované osoby)

 

s autorizací udělenou dne: …………………………… pod spisovou značkou: ………….…………………

autorizujícím orgánem ......................................……...................…………………….……………………..

.................................................................................................................................................................

Autorizovaný zástupce autorizované osoby: ........................................................................................

                                                                                                      (jméno, popřípadě jména, příjmení, případný akademický

                                                                                                           titul a vědecká hodnost autorizovaného zástupce)

 

 

OSVĚDČENÍ

O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

 

 

 

 

……………………………………………………….………………………………………

(jméno, popřípadě jména a případný akademický titul a vědecká hodnost)

 

 

……………………………………………………………….………………………………

(rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození)

 

 

v y k o n a l (a) dne …………………….. v ………………………………………

 

před autorizovanou osobou   ú s p ě š n ě   z k o u š k u

 

 

podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

 

 

 

a   z í s k a l (a)   d í l č í   k v a l i f i k a c i:

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

(název ačíselné označení (kód) dílčí kvalifikace)

 

Patisk zakázán

 

2. strana formuláře

 

Získaná dílčí kvalifikace se týká těchto povolání:

 

Všechna povolání, k jejichž výkonu jsou nezbytné znalosti základů elektrotechniky

 

 

 

 

 

 

 

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné způsobilosti:

1.    Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

2.    Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

3.    Ochrana před úrazem elektrickým proudem

4.    Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

5.    Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

6.    Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

7.    Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení

8.    Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

9.    Diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

10.    Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

11.    Provádění přípravných činností, při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

12.    První pomoc při úrazu elektrickou energií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………….…………………. Dne ……….………………….

                               (místo a datum vydání osvědčení)

 

 

 

 

                                                ……………………………………………………….…………….……………

                                                                             (podpis zkoušející autorizovaného zástupce)

 

 

                                                 ……………………………….................Číslo autorizace ....………………

                                                                                        (obchodní firma nebo název a sídlo autorizované osoby)

 

 
Zpět