Zpět

TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE

 

ICS 91.140.90

únor 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh

TNI 27 4012

Informace pro uživatele

Tato technická normalizační informace byla vypracována pro stanovení obecných konstrukčních požadavků na nové výtahy instalované do šachet s nedostatečnými bezpečnostními rozměry koncových částí šachet výtahů uvedených v ČSN EN 81-1, 2, jako národní opatření ve smyslu bodu 2.2 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění s tím, že splněním těchto obecných požadavků budou eliminována všechna závažná nebezpečí uvedená v kapitole 4 z ČSN EN 81-21.

Účelem TNI je poskytnout zainteresovaným stranám odpovídající informace v případě navrhování a posuzování konstrukčních řešení odlišných od ČSN EN 81-21 tak, aby vždy byla u nových výtahů instalovaných do šachet výtahů, které nesplňují požadavky ČSN EN 81-1, 2, naplněna požadovaná úroveň bezpečnosti uvedená v prvním odstavci, a to i u zahraničních dodávek.

Citované podklady

ČSN EN 81-1 (27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

ČSN EN 81-2 (27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

ČSN EN 81-21 (27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN P ISO/TS 14798 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Metodika posouzení a snižování rizik

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 27/2003 Výtahy, kterým se stanovují bezpečnostní požadavky na výtahy.

Údaje o zpracování

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček

Údaje o projednání

TNI 27 4012 byla projednána v technické normalizační komisi 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

 

Obsah

1 Předmět technické normalizační informace

2 Termíny a definice

3 Přehled závažných nebezpečí

4 Technická opatření pro eliminaci závažných nebezpečí

4.1 Nebezpečí rozdrcení a střihu

4.2 Nebezpečí zatažení nebo uvěznění

4.3 Nebezpečí nárazu

4.4 Nebezpečí pádu osob

4.5  0statní nebezpečí

 

1Předmět technické normalizační informace

Tato technická normalizační informace se vztahuje na konstrukci nových výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, které budou instalovány do šachet výtahů nesplňujících bezpečnostní rozměry horní a spodní části šachty podle ČSN EN 81-1:1998 a ČSN EN 81-2:1998 a uvádí obecné technické požadavky, jejichž respektováním jsou eliminována možná nebezpečí uvedená v kapitole 4 z ČSN EN 81-21 vyplývající z nedostatečné svislé bezpečné vzdálenosti horního a spodního bezpečnostního prostoru šachty. Tato technická normalizační informace je národním opatřením v souladu s čl. 2.2 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a může být využita při vytváření konstrukčního řešení odlišného od ČSN EN 81-21 tam, kde požadavky ČSN EN 81-21 nejsou technicky dostatečně srozumitelné, spolu s ČSN P ISO/TS 14798 při vypracování analýzy rizik navrhovaného řešení a při jeho následném posuzování určenými notifikovanými osobami.

2Termíny a definice

Pro účely této technické normalizační informace se používá terminologie uvedená v ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2 a dále uvedené termíny a definice.

2.1
horní bezpečnostní prostor HBP (shaft upper safety space)    
svislá vzdálenost mezi úrovní nejvyšší plochy na střeše klece výtahu a úrovní nejnižších částí stropu šachty nad celým půdorysem určeným k možnému pobytu oprávněné osoby na střeše klece výtahu

2.2
dolní bezpečnostní prostor DBP (pit depth of the shaft)          
svislá vzdálenost mezi dnem prohlubně a nejnižším bodem klece, když je klec výtahu na plně stlačených náraznících

2.3
pracovní prostor (working space)

volný prostor garantovaný konstrukčním provedením výtahu při vstupu oprávněné osoby na střechu klece/do prohlubně výtahu k zajištění bezpečného provádění všech montážních, servisních a inspekčních úkonů v těchto prostorech při zohlednění okolí a částí umístěných v horní části šachty/prohlubni

2.4

nouzový prostor (emergency space)

část pracovního prostoru, která musí poskytovat dostatečnou ochranu a být trvale dostupná osobě nacházející se na střeše klece/v prohlubni výtahu bez použití dodatečných prostředků při vzniku jakékoliv neočekávané události (např. pohyb klece)

2.5

pohyblivé narážky (movable stop)       
mechanické zařízení, které za normálního provozu výtahu umožňuje volný pohyb výtahu mezi normálními krajními stanicemi; jakmile osoba vstoupí na střechu klece nebo do prohlubně, zařízení omezí dráhu klece, aby byl zajištěn dostatečný bezpečný prostor v horní části šachty nebo v prohlubni

2.6
vybavovací zařízení (triggering device) 
zařízení pro ovládání zastavovacího zařízení mechanickým propojením, když klec projede předem nastavenou polohou v šachtě; toto zařízení se uvádí v činnost, když byly dveře nebo poklop pro vstup do šachty otevřeny oprávněnou osobou pomocí speciálního klíče

2.7
zastavovací zařízení (stopping gear)
mechanické zařízení pro zastavení klece a udržení klece v zastavené poloze v případě jejího neúmyslného pohybu nad a/nebo pod stanovenou polohu k ochraně osob nacházejících se na střeše klece nebo v prohlubni

2.8
předem nastavený zastavovací systém (pre-triggered stoping system) 
systém včetně vybavovacího zařízení, mechanického zastavovacího zařízení a vnitřního propojení mezi nimi; za normálního provozu výtahu tento systém umožňuje volný pohyb výtahu mezi normálními krajními stanicemi; jakmile osoba vstoupí na střechu klece nebo do prohlubně zajistí dostatečný bezpečný prostor v horní části šachty nebo v prohlubni

2.9
mechanické nebezpečí (mechanical hazards)
nebezpečí, které může vzniknout vlivem energie naakumulované v mechanických dílech výtahu nebo pracovních prostředcích

2.10
ergonomické nebezpečí (ergonomic hazards)
nebezpečí, které může vzniknout vlivem nedostatečné konstrukce výtahu spolu s lidskou chybou při výkonu pracovní činnosti na výtahu

2.11
nebezpečí vyplývající z prostředí (hazards arising from the environment)
nebezpečí, které může vzniknout vlivem prostředí, ve kterém je výtah instalován

2.12
mechanický bezpečnostní systém (mechanical safety system)
soubor mechanických opatření a zařízení, který je součástí konstrukčního řešení výtahu a je navržen pro mechanické zajištění požadované bezpečnosti osob vstupujících do šachty výtahu

2.13
elektrický bezpečnostní systém (electrical safety system)       
soubor elektrotechnických opatření a zařízení, který je součástí konstrukčního řešení výtahu a doplňuje mechanický bezpečnostní systém pro zajištění jeho stálé funkčnosti a omezuje normální provoz výtahu při své aktivaci s cílem trvalého zajištění požadované bezpečnosti osob vstupujících do šachty výtahu

3Přehled závažných nebezpečí

V této kapitole jsou uvedena nebezpečí, která přicházejí v úvahu pro osoby vstupující do šachty výtahu s nedostatečnými horními a spodními bezpečnostními prostory šachty.

Závažná nebezpečí

 

Odpovídající opatření

podle TNI 27 4012

Odpovídající opatření

podle ČSN EN 81-21  

I.  Mechanická nebezpečí vlivem konstrukce výtahu a prostředí

 

 

 

Rozdrcení a střih

4.1

 

Zatažení nebo uvěznění

4.2

 

Náraz

                      4.3

 

Pád osob (uklouznutí, zakopnutí) 

4.4

 

Nekontrolovatelný pohyb klece, vyvažovacího nebo vyrovnávacího závaží

 

5.2, 5:3.2

Nedostatečná mechanická pevnost dílů výtahu, nevhodná konstrukce kladek a bubnů

 

5.4b), 5.5.2.2.2d), 5.6.2a), 5.7.2.2.2d), 5.8.1c)

Výpadek elektrické energie

4.1.1.2, 4.1.2.2

 

II.  Ergonomická nebezpečí vlivem konstrukce výtahu

 

 

Přístup

4.3, 4.4

 

Nevhodné místní osvětlení

 

5.3.1h), 5.3.1i)

Nevhodné držení těla

4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3

 

Lidská chyba, lidské chování např. při obnově napájení po jeho přerušení

 

5.5.4, 5.7.4, 7.2

 

4  Technická opatření pro eliminaci závažných nebezpečí

Výtahy musí mít v horní a dolní části šachty zajištěny bezpečnostní prostory, které jsou vymezeny požadavky v článcích 5.7.1.1, 5.7.2.2 a 5.7.3.3 z ČSN EN 81-1 a 5.7.1.1 a 5.7.2.3 z ČSN EN 81-2. V případě nedodržení těchto požadavků musí být respektována dále uvedená technická opatření, která zajistí odpovídající bezpečnostní prostor pro osoby vstupující do šachty výtahu.

4.1 Nebezpečí rozdrcení a střihu

4.1.1 Horní bezpečnostní prostor šachty výtahu

Tento prostor musí být zajištěn jak mechanickým, tak elektrickým bezpečnostním systémem konstrukce výtahu.

4.1.1.1 Mechanický bezpečnostní systém

Systém musí mechanicky zastavit klec výtahu tak, aby byl zajištěn předepsaný odpovídající bezpečnostní prostor v horní části šachty výtahu.

V případě, že při plném stlačení nárazníků pod jízdní dráhou vyvažovacího závaží u výtahů s trakčním pohonem a při plném stlačení nárazníků nad klecí u výtahů s kinematicky vázaným pohonem bude dodržen minimálně nouzový prostor s rozměry bezpečnostního kvádru 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m se svislou výškou 0,6 m, může být pracovní prostor zajištěn pouze aktivací elektrického bezpečnostního systému, který omezí revizní jízdu koncovým vypínačem – bezpečnostním spínačem podle čl.14.1.2 ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2 bez dalších mechanických zařízení. 

V případě, že nebude dodržen minimální nouzový prostor v horní části šachty bude bezpečnostní prostor zajištěn:

a)  u výtahů s třecím kotoučem

1)     vybavením prostor pod jízdní dráhou vyvažovacího závaží mechanickým zařízením tvořeným sklopným pilířem nebo pohyblivými narážkami s osazenými nárazníky, nebo

2)     předem nastaveným zastavovacím systémem instalovaným na kleci výtahu a působícím na vodítka klece nebo strop šachty,

b)   u výtahů s kinematicky vázaným pohybem

1)     vybavením prostor nad jízdní dráhou klece mechanickým zařízením tvořeným sklopným pilířem nebo pohyblivými narážkami s osazenými nárazníky, nebo

2)     předem nastaveným zastavovacím systémem instalovaným na kleci výtahu a působícím na vodítka klece nebo strop šachty,

Mechanický bezpečnostní systém musí pracovat spolehlivě a být proveden tak, aby:

a) mechanicky zastavil klec výtahu v případě, že klec dosáhne pevně nastavený bod ve směru nahoru a udržel ji v této poloze až do uvolnění systému;

b) byl nad klecí výtahu při plném stlačení nárazníků sklopného pilíře nebo pohyblivých narážek nebo při zastavení klece předem nastaveným zastavovacím systémem vždy zajištěn minimálně nouzový prostor pro umístění bezpečnostního kvádru o rozměrech 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m spočívajícího na jedné straně se svislou výškou 0,8 m;

c) průměrné zpomalení klece nebylo větší než 1 gn, náklon klece nepřesahoval 5 % od normální polohy a nedošlo k uvolnění lan nebo řetězů;

d) konstrukční řešení obsahovalo prvky s odpovídajícími součiniteli bezpečnosti 4 a zajišťovalo kontrolu koncových poloh použitých zastavovacích prvků mechanického bezpečnostního systému; v případě použití pružin musí být tyto pružiny tlačné;

e) byly eliminovány veškeré možné kolizní stavy ovlivňující fungování systému, jako je např. výpadek dodávky elektrické energie, ne zcela vysunuté/zasunuté zastavovací prvky mechanického bezpečnostního systému nebo působení cizích předmětů, nečistot atd.; při výpadku elektrické energie musí mechanický bezpečnostní systém udržet klec v klidové poloze až do doby obnovení její dodávky;

f) byl vždy snadno přístupný a jeho přezkoušení, zkoušky a údržba mohly být bezpečně prováděny z prohlubně, ze střechy klece nebo z vnějšku šachty;

g) uvolnění systému mohlo být provedeno pouze oprávněnou osobou;

Mechanický bezpečnostní systém může být aktivován ručně nebo samočinně elektrickým bezpečnostním zařízením podle 14.1.2 z ČSN EN 81-1:1998 a ČSN EN 81-2:1998.

4.1.1.2 Elektrický bezpečnostní systém

Elektrický bezpečnostní systém nesmí být aktivován následkem výpadku elektrického proudu nebo jiné elektrické poruchy. Elektrické bezpečnostní zařízení podle 14.1.2 z ČSN EN 81-1:1998 a ČSN EN 81-2:1998 musí:

a) aktivovat zastavení normálního provozu výtahu a zabránit jakémukoliv pohybu klece při:

    1. otevření šachetních dveří speciálním klíčem pro přístup oprávněné osoby na střechu klece, nebo

    2. indikaci vstupu a přítomnosti osoby na kleci.

b) umožnit revizní jízdu pouze tehdy, když byl bezpečnostní systém aktivován a když jsou v aktivní poloze sklopný pilíř nebo pohyblivé narážky s osazenými nárazníky nebo vybavovací zařízení, jsou-li instalovány. Revizní jízda směrem nahoru musí být přerušena dříve, než dojde ke kontaktu s nárazníky sklopného pilíře nebo pohyblivých narážek nebo aktivaci předem nastaveného zastavovacího systému; systém musí umožnit jízdu směrem dolů.

Omezení revizní jízdy osazením dodatečného koncového vypínače revizní jízdy – bezpečnostního spínače podle čl. 14.1.2 z ČSN EN 81-1, který zajistí zastavení revizní jízdy. Spínač musí být umístěn tak, aby byla dodržena dále uvedená svislá volná vzdálenost.

Vzdálenosti zastavení klece pro vytvoření odpovídajícího pracovního prostoru:

    -  střecha klece výtahu ke stropu šachty nejméně 1,8 m, nebo

    -  nejméně 1,5 m k nejnižší části jakéhokoliv dílu upevněného na stropu šachty v horní části šachty.

Střecha klece musí být v této poloze v maximální vzdálenosti 0,8 m nad úrovní horní krajní stanice;

c) uvést výtah do normálního provozu pouze při splnění následujících základních požadavků:

    -  výtah není ve stavu revizní jízdy;

    -  zastavovací zařízení (ovládače STOP) nejsou v aktivní poloze;

    - sklopný pilíř nebo pohyblivé narážky s osazenými nárazníky nebo vybavovací zařízení a bezpečnostní systém nejsou v aktivní poloze.

Elektrický bezpečnostní systém musí zabránit jízdě klece při normálním provozu, jestliže sklopný pilíř nebo pohyblivé narážky s osazenými nárazníky nebo vybavovací zařízení jsou v aktivní poloze a jestliže není výsuvné nebo sklopné zábradlí na střeše klece složeno.

Zařízení ke znovuuvedení elektrického bezpečnostního zařízení do normálního provozu nesmí být přístupné neoprávněným osobám a musí být snadno přístupné oprávněným osobám.

4.1.1.3  Další související požadavky

Oprávněná osoba by měla po otevření kterýchkoliv šachetních dveří mimo dolní krajní stanice speciálním klíčem před vstupem na střechu klece obdržet informace o aktivní nebo neaktivní poloze sklopného pilíře s osazeným nárazníkem nebo pohyblivých narážek nebo vybavovacího zařízení a o vyřazení výtahu z normálního provozu.

Jestliže je od okraje střechy klece výtahu volná vzdálenost ke stěně šachty větší než 0,3 m, musí být střecha vybavena odpovídajícím, dostatečně pevným vysunovatelným nebo sklopným zábradlím, jehož koncové polohy (zasunuto/vysunuto, sklopeno) jsou kontrolovány elektrickým bezpečnostním systémem v návaznosti na revizní a normální jízdu.

Předepsaný prostor pro stání na střeše klece výtahu musí být jasně označen a být viditelný z nástupiště.

4.1.2  Bezpečnostní prostor v prohlubni šachty výtahu

Tento prostor musí  být zajištěn jak mechanickým, tak elektrickým bezpečnostním systémem konstrukce výtahu.

4.1.2.1 Mechanický bezpečnostní systém

Tento systém musí mechanicky zastavit a stabilizovat polohu klece výtahu tak, aby byl zajištěn předepsaný odpovídající bezpečnostní prostor v prohlubni šachty výtahu.

V případě, že při plném stlačení nárazníků pod jízdní dráhou klece bude dodržen minimálně nouzový prostor s rozměry bezpečnostního kvádru 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m, může být pracovní prostor zajištěn pouze aktivací bezpečnostního systému, který omezí revizní jízdu koncovým vypínačem – bezpečnostním spínačem podle čl.14.1.2 ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2 bez dalších mechanických zařízení.

V případě, že nebude dodržen minimální nouzový prostor v dolní části šachty bude bezpečnostní prostor zajištěn:

1)      mechanickým zařízením tvořeným sklopným pilířem nebo pohyblivými narážkami s osazenými nárazníky, nebo

2)     předem nastaveným zastavovacím systémem instalovaným na kleci výtahu a působícím na vodítka klece.

Mechanický bezpečnostní systém musí pracovat spolehlivě a být proveden tak, aby:

a) mechanicky zastavil klec výtahu v případě, že klec dosáhne pevně nastaveného bodu ve směru dolů a udržel klec v této poloze až do uvolnění systému;

b) byl pod klecí výtahu při plném stlačení nárazníků pohyblivých narážek nebo při zastavení klece předem nastaveným zastavovacím systémem vždy zajištěn minimálně nouzový prostor pro umístění bezpečnostního kvádru o rozměrech 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m spočívajícího na jedné straně;

c) maximální zpomalení nesmí být větší než je zpomalení 1 gn a náklon klece nepřesahoval 5 % od normální polohy;

d) konstrukční řešení obsahovalo prvky se součiniteli bezpečnosti minimálně 4 a zajišťovalo kontrolu koncových poloh použitých zastavovacích prvků mechanického bezpečnostního systému, v případě použití pružin musí být tyto pružiny tlačné;

e) byly eliminovány veškeré možné kolizní stavy ovlivňující fungování systému, jako je např. výpadek dodávky elektrické energie, ne zcela vysunuté/zasunuté zastavovací prvky mechanického bezpečnostního systému nebo působení cizích předmětů, nečistot atd.;při výpadku elektrické energie musí mechanický bezpečnostní systém udržet klec v klidové poloze až do doby obnovení dodávky energie.

f) v případě, když klec spočívá na plně stlačených náraznících při normálním provozu, nedošlo k nárazu nejnižších částí klece na podlahu prohlubně;

g) uvolnění systému mohlo být provedeno pouze oprávněnou osobou.

Mechanický bezpečnostní systém může být aktivován ručně nebo samočinně elektrickým bezpečnostním zařízením podle 14.1.2 z ČSN EN 81-1:1998 a ČSN EN 81-2:1998.

4.1.2.2 Elektrický bezpečnostní systém

Elektrický bezpečnostní systém nesmí být aktivován následkem výpadku elektrického proudu nebo jiné elektrické poruchy a elektrické bezpečnostní zařízení podle 14.1.2 z ČSN EN 81-1:1998 a ČSN EN 81-2:1998 musí:

a) aktivovat zastavení normálního provozu výtahu při otevření šachetních dveří, které umožňují vstup do prohlubně speciálním klíčem pro přístup oprávněné osoby do prohlubně šachty a zabránit jakémukoliv pohybu klece;

b) umožnit revizní jízdu pouze tehdy, když byl bezpečnostní systém aktivován a když jsou v aktivní poloze sklopný pilíř nebo pohyblivé narážky s osazenými nárazníky nebo vybavovací zařízení, jsou-li instalovány. Revizní jízda směrem dolů musí být přerušena dříve, než dojde ke kontaktu s nárazníky pohyblivých narážek nebo aktivací předem nastaveného zastavovacího systému. Systém musí umožnit jízdu směrem nahoru.

Omezení revizní jízdy osazením dodatečného koncového vypínače revizní jízdy – bezpečnostního spínače podle čl. 14.1.2 z ČSN EN 81-1, který zajistí zastavení revizní jízdy. Spínač musí být umístěn tak, aby dodržena dále uvedená svislá volná vzdálenost.

Vzdálenost zastavení klece pro vytvoření odpovídajícího pracovního prostoru:

    -  nejnižší část rámu klece výtahu k podlaze prohlubně nejméně 1,8 m.

c) uvést výtah do normálního provozu pouze při splnění následujících základních požadavků:

    -  výtah není ve stavu revizní jízdy;

    -  zastavovací zařízení (ovládače STOP) nejsou v aktivní poloze;

    - sklopný pilíř nebo pohyblivé narážky s osazenými nárazníky nebo vybavovací zařízení a bezpečnostní systém nejsou v aktivní poloze.

Elektrický bezpečnostní systém musí zabránit normální jízdě klece směrem dolů, jestliže jsou pohyblivé narážky s osazenými nárazníky nebo vybavovací zařízení v aktivní poloze.

Zařízení ke znovuuvedení elektrického bezpečnostního zařízení do normálního provozu nesmí být přístupné neoprávněným osobám a musí být snadno přístupné oprávněným osobám.

4.1.2.3  Další související požadavky

Oprávněná osoba by měla po otevření šachetních dveří speciálním klíčem obdržet informace o aktivní nebo neaktivní poloze pohyblivých narážek s osazeným nárazníkem nebo vybavovacího zařízení a vyřazení výtahu z normálního provozu.

Při umístění více výtahů ve společné šachtě výtahu, musí být zabráněno přechodu oprávněné osoby z jedné prohlubně do druhé.

4.2 Nebezpečí zatažení nebo uvěznění

Odkláněcí kladky mohou být umístěny v horní části šachty nad průmětem střechy klece za předpokladu, že jsou vybaveny kryty nebo zadržovacím zařízením k zabránění pádu kladek v souladu s ČSN EN 81-1:1998 nebo ČSN EN 81-2:1998.

4.3 Nebezpečí nárazu

Musí být provedena vhodná opatření k vyloučení kolize mezi klecí a díly, které jsou s ní spojené a vyvažovacím nebo vyrovnávacím závažím (je-li použito), a to i v případě poruchy normálního vedení.

V případě potřebného umístění odkláněcích kladek v horní části šachty nad průmětem střechy klece, musí být vyloučena jejich kolize s klecí výtahu.

V případě nedodržení bezpečných světlých výšek strojovny nebo prostoru pro kladky, dveří do strojovny nebo prostoru pro kladky, šachetních dveří a bezpečných rozměrů vstupních poklopů do strojovny nebo prostoru pro kladky, musí být provedena odpovídající nápravná opatření pro snížení ohrožení a vstupující oprávněná osoba musí být vizuálně informována o zmenšených rozměrech.

4.4  Nebezpečí pádu osob (uklouznutí, zakopnutí)

K zabránění vzniku nebezpečí pádu osob do šachty výtahu musí být každý práh klece výtahu vybaven odpovídající dostatečně mechanicky pevnou ochrannou prahovou deskou o délce 0,7 m tak, aby byla zakryta celá světlá šířka otvoru pod prahem klece.

V případě nutnosti skládat prahovou desku při normálním provozu výtahu musí být poloha prahové desky kontrolována elektrickým bezpečnostním zařízením podle článku 14.1.2 z ČSN EN 81-1:1998 a ČSN EN 81-2:1998. Pokud prahová deska není ve složené poloze, musí být zabráněno:

      a)  normálnímu provozu výtahu;

      b) revizní jízdě a nouzovému provozu výtahu směrem dolů v pásmu, ve kterém by rozložená prahová deska mohla narazit na dno prohlubně šachty výtahu.

4.5 Ostatní nebezpečí

Zbývající možná nebezpečí, která se mohou na výtazích instalovaných do šachet s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních částí vyskytnout a souvisejí

a)     s konstrukčním řešením strojní části výtahu,

b)    se zohledněním ergonomických vztahů konstrukčního řešení,

c)     s prostředím, ve kterém bude výtah provozován, 

musí být eliminována s využitím odpovídajících požadavků ČSN EN 81-21, které doplňují základní konstrukční normy pro výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2.

4.6 Informace pro používání

Informace o možných nebezpečích musí odpovídat části 7 ČSN EN 81-21.