Zpět

Přecházející kontrakty EN 81-21NB

Návrh stanoviska k problematice odkladu účinnosti HEN

53.3 Problematika stanovení použití ČSN EN 81-21 a ČSN EN 81-1,2 – A3 do praxe NB

    Ing. Dvořák předložil informaci UVP č. 1/2011 zpracovanou na základě stanoviska MPO z 9.12.2010 k problematice možnosti odkladu účinnosti HEN v případě, že kontrakt na konkrétní zakázku byl uzavřen před účinnosti předmětné EHN. (Oba dokumenty obdrželi pro informaci všichni účastníci koordinačního jednání). Ing. Dvořák v této souvislosti informoval o návrhu ELA k odkladu účinnosti změny A3 EN 81-1,2 , zatím je ve fázi předběžných jednání.

Stanovisko MPO obsahuje m.j. dva základní body:

1. V případě provádění posouzení shody výtahu podle přílohy č. 10 NV 27 provádí NB posouzení shody podle normy platné v okamžiku, kdy je NB předložená žádost včetně technické dokumentace obsahující uvedení řešení přijatých za účelem splnění technických požadavků,

2. Při posuzování shody výtahů, pro které bylo provedeno typové posouzení (§3, odst. 2 písm. a) a b) NV 27) podle původně platné normy, provádí se posouzení shody s již přezkoušeným typem.

Obdobné principy mají být použity v případě posuzování shody v souvislosti s komplexním zabezpečováním jakosti podle přílohy č. 13 NV 27. případně jinými systémovými moduly.

Po diskusi bylo navrženo použít následující interpretaci problematiky v konkrétních podmínkách:

A. Pro účinnost ČSN EN 81-21:

    - Ad.1 – pokud žadatel předloží žádost o provedení posouzení shody včetně technické dokumentace obsahující řešení podle harmonizovaných norem platných před 31.3.2011 pro konkrétní objekt a konkrétního zákazníka řešený na základě kontraktu uzavřeného před 31.3.2011, NB posoudí TD a po dokončení i celý instalovaný výtah podle předpisů platných v době uzavření kontraktu.

    - Ad.2 – provádí se posouzení shody výtahů s přezkoušeným typem výtahů dodaných v souladu s platným typovým posouzením.

NB, která provedla typové posouzení musí dodavatele výtahu upozornit na skutečnost, že pokud schválený typ výtahu již po 31.3.2011 nesplňuje požadavky platné harmonizované normy, je nezbytné provést jeho recertifikaci podle nové harmonizované normy.

B. Pro účinnost změny A3 ČSN EN 81-1,2 budou uplatněny obdobné principy ve lhůtách účinnosti předmětné změny.

Ing. Chromečka


Zpět