Zpět

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA KONSTRUKCI, VÝROBU, UVÁDĚNÍ NA TRH, SERVIS A POUŽÍVÁNÍ VÝTAHŮ:

číslo předpisu/poslední změny

název předpisu

předmět úpravy

příl.

zpr

bezpečnost práce

262/2006

Zákoník práce

pracovněprávní vztahy, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §§ 101až 108 

159

303/2013

 

 

 

168/2002

Nařízení vlády o provozování dopravy dopravními prostředky

požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů

127

361/2007 9/2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví  podmínky ochrany zdraví při práci

všeobecné podmínky k ochraně zdraví při práci

 

378/2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a zařízení

požadavky na stroje, zařízení a nářadí používané při práci

115

309/2006225/2012

Zákon o dalších požadavcích BOZ

požadavky na pracoviště a pracovní prostředky včetně odborné způsobilosti 

160

101/2005

Nařízení vlády o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

 

50/1978

Vyhláška ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice

definování stupňů odborné způsobilosti (kvalifikace) pracovníků provádějících  obsluhu a činnosti na elektrických zařízeních

158

591/2006

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

požadavky bezpečnosti práce při práci na staveništích (montážních pracích)

 

362/2005

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

stanovení požadavků na BOZ při práci na pracovištích pokud leží výše nebo je pod nimi volná hloubka přesahující 1,5 m 

149

201/2010

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

povinnosti organizací k evidenci a ohlašování pracovních úrazů 

170

495/2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

 

dozor a inspekce

251/2005

Zákon o inspekci práce

kompetence Státního úřadu a oblastních inspektorátů inspekce práce

147

367/2011

 

 

 

174/1968 

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

kompetence organizací státního odborného dozoru 

148

341/2011

 

 

 

19/1979 

Vyhláška ČÚBP, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

definování VZZ, oprávnění, zkoušky, podmínky způsobilosti k provádění revizí a revizních zkoušek v působnosti SÚIP

 

394/2003

 

 

114

73/2010

Vyhláška o vyhrazených elektrických zařízení, bližších podmínkách jejich bezpečnosti

definování vyhrazených EZ, jejich zařazení do tříd a skupin

169

61/1988

Zákon o hornické činnosti, výbušni-nách a o státní báňské správě

působnost a kompetence orgánů báňské správy (ČBÚ)

 

18/2012

 

 

 

392/2003 282/2007

Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení při hornické činnosti

požadavky na vyhrazená zdvihací zařízení v působnosti orgánů báňské správy

 

219/1999

Zákon o ozbrojených silách ČR

vymezení určených technických zařízení

 

253/2012

 

 

 

273/1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení

vymezení určených technických zařízení a provádění zkoušek

 

Doprava

266/1994

Zákon o dráhách                           

působnost a kompetence státního dozoru na dráhách

 

102/2013

 

 

 

100/1995

Vyhláška MD, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení

definování UTZ, podmínky pro provoz, termíny revizí a zkoušek v působnosti ministerstva dopravy

 

210/2006

 

 

 

101/1995

Vyhláška MD, kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy

podmínky způsobilosti k provádění revizí UTZ

 

194/2005

 

 

 

Technické požadavky na výrobky

27/2003 142/2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků

129

176/2008

Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků

163

229/2012 

 

 

 

17/2003 

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků

134

616/2006 

Nařízení vlády o technických požadavcích z hlediska elektromagnetické kompatibility

definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků

156

163/2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků

116

312/2005

 

 

 

190/2002128/2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

posuzování vybraných stavebních výrobků označovaných značkou shody CE

 

268/2009

Vyhláška o technických požadavcích na stavby

požadavky na výstavbu včetně instalace výtahů v nové výstavbě a při stavebních úpravách

 

20/2012

 

 

 

398/2009

Vyhláška MMR o zabezpečení bezbariérového užívání staveb 

požadavky na výtahy včetně jejich vybavení a značení ovládačů

166

202/1999

Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky požárních dveří

definice požárních dveří a souvisejících výrazů z hlediska požární bezpečnosti, technické podmínky, značení

74

23/2008

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

instalace evakuačních výtahů

 

272/2011

Nařízení vlády, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku (mj. ve stavbách pro bydlení)

 

179/1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CCZ

vzor grafické podoby označení CCZ

17

585/2002

 

 

 

291/2000

Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE

vzor grafické podoby označení CE

90

Povinnosti a odpovědnost výrobce

22/1997

Zákon o technických požadavcích na výrobky

tvorba českých norem, povinnosti výrobců a dovozců, výkon státního zkušebnictví v oblasti posuzování shody 

 

100/2013

 

 

80

102/200118/2012

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (Úplné znění 348/2004 Sb.)

definování bezpečného výrobku a s tím spojené povinnosti dodavatelů

98

59/1998

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

definování výrobce, výrobku, vady výrobku, zproštění odpovědnosti

100

209/2000

 

 

 

Metrologie

505/1990

Zákon  o metrologii

úprava práv a povinností v oboru metrologie

68

18/2012

 

 

 

262/2000

Vyhláška MPO, kterou se zajišťuje správnost měřidel a měření

prováděcí vyhláška ke schvalování typů měřidel, jejich ověřování a kalibraci

86

229/2010

 

 

 

345/2002 285/2011

Vyhláška MPO, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování

druhový seznam stanovených měřidel

118

264/2000

Vyhláška MPO o základních měřících jednotkách

jednotky SI a ostatní jednotky ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii 

88

424/2009

 

 

 

Ostatní předpisy

455/1991

Živnostenský zákon

podmínky podnikání

 

309/2013

 

 

 

183/2006

Stavební zákon

zákon o územním plánování a stavebním řádu

157

257/2013

 

 

 

499/2006

Vyhláška o dokumentaci staveb

rozsah dokumentace pro stavební řízení

 

62/2013

 

 

 

398/2001

Vyhláška MPSV o stanovení poplatků za činnosti organizací SOD

poplatky za úkony ITI Praha

106

461/2013